Μία περιγραφή για το Λιτόχωρο, του 1836

Αναρτήθηκε από Olympus-Pieria Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013


(Έχει τηρηθεί η ορθογραφία του πρωτοτύπου κειμένου)

Βαδίζοντες προς μεσημβρίαν κατά μήκος του Όρους Ολύμπου, κατερχόμεθα εις την Κωμόπολιν Λειτόχωρον, ήτις απέχει της μεν εν Μακεδονία Κατερίνης προς μεσημβρίαν ώρας 4, του δε εν τη αυτή Πλαταμώνος βορειοδυτικώς
ώρας 3.

Αυτή κείται πλαγίως υπό την σκέπην εκείνου του Ολυμπίου Λόφου, περί τον οποίον εν τοις όπισθεν επροσθέσαμεν το Μοναστήριον του Αγίου Διονυσίου, όπερ απέχει εντεύθεν ώρας 4.

Το καλόν σχήμα των 500. Οσπητίων φανερώνει την ευκατάστασιν των Οικητόρων της Ελλήνων, οίτινες εμπορεύονται, θαλασσοπορούντες με μερικά καράβια των εις την Θεσσαλονίκην.

Αυτοί εκτελούσι τας ευχάς των εις 3 Εκκλησίας, εκ των οποίων διαφέρει η πρωτεύουσα πλησίον αυτής κείται και η Επισκοπική Καθέδρα, την οποίαν δι ιδίων εξόδων εκ θεμελίων έκτισεν ο προ 15 Ετών αοίδιμος Επίσκοπος Πλαταμώνος Γεράσιμος, του οποίου η κόνις ευρίσκεται εις την εν Ολύμπω Κωμόπολιν Κρανιάν.

Η Σκάλα του Λειτοχώρου απέχει ώρα 1 1/2 εις τον εν Μακεδονία Άγιον Θεόδωρον, ή εις το ονομαζόμενον το Γεφύρι του Παπά υπό των Τούρκων Παπάς Κιοπιρσού, ως άδεται, και αυτή η Κωμόπολις προ ενός χρόνου εσκορπίσθη, πλην πάλιν εκατοικήθη.

Απόσπασμα από το βιβλίο "Θεσσαλία" του Ιωάννου Λεονάρδου


Αν και είναι πολύ μικρό το απόσπασμα για το Λιτόχωρο, μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Αναφέρει ότι στο Λιτόχωρο υπήρχαν 500 σπίτια. Δηλαδή ο πληθυσμός του Λιτοχώρου, το 1836, ήταν περίπου 2500 κάτοικοι.

Επίσης περιγράφει τον μικρό εμπορικό στόλο του Λιτοχώρου, που έκανε δρομολόγια για μεταφορά και ανταλλαγή προϊόντων προς την Θεσσαλονίκη και κατ' επέκτασιν προς την χερσόνησο της Χαλκιδικής.

Επίσης αναφέρει ότι υπήρχε κτίριο Επισκοπής, που χτίστηκε το 1821, από τον Επίσκοπο Πλαταμώνος, Γεράσιμο. Προφανώς λόγω του λοιμού που είχε πλήξει τα χωριά των Τεμπών, μερικά χρόνια νωρίτερα.

Έκτοτε, αυτή η Επισκοπή, χρησίμευε ως δευτερεύουσα Επισκοπή, του εκάστοτε Επισκόπου Πλαταμώνος και Λυκοστομίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου


Φιλικά blogs

Επικοινωνία

Για επικοινωνία: